Zmierzch modelu „Weź – Wytwórz – Wyrzuć”? Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Home / Artykuły / Potencjał Recyklingu / Zmierzch modelu „Weź – Wytwórz – Wyrzuć”? Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej
Zmierzch modelu „Weź – Wytwórz – Wyrzuć”? Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Roczna produkcja odpadów w całej Unii Europejskiej to około 2,6 mld ton. Właściwe zarządzanie gospodarką odpadów – czyli minimalizowanie ilości powstających odpadów, ponowne użycie czy też traktowanie odpadów jako cennego surowca dla produkcji oraz sektora energetycznego  mogłyby przynieść firmom w UE oszczędności netto sięgające 600 mld euro lub 8% rocznego obrotu.  Pozwoliłoby także na ograniczenie łącznych emisji gazów cieplarnianych o 2-4% rocznie. 

Fig. 1 Ilość wytworzonych odpadów w skali roku, 2014, w tysiącach ton. Źródło:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Waste_generation,_2014_(thousand_tonnes)_YB16.png#filelinks

Zrównoważony rozwój i świadome zarządzanie całym cyklem życia produktu  - od odpowiedniego projektowania z uwzględnieniem wydłużenia żywotności produktów poprzez podniesienie jakości używanych komponentów czy możliwość naprawy (np. poprzez ułatwienie wymiany pojedynczych części) może przynieść nie tylko oszczędności.  Nastawienie na innowacyjne rozwiązania pozwali na zwiększenie jakości produktów, jak i zminimalizowanie ilości odpadów. Może także przynieść zmiany w strukturze całego przemysłu. W gospodarce o obiegu zamkniętym pojawiają się także perspektywy znacznego przekształcenia rynku pracy.  Zrównoważone podejście do całego procesu produkcyjnego z uwzględnieniem tego, co z wyprodukowanym towarem dzieje się, kiedy zakończy się proces  użytkowania, do którego została stworzona. Kluczową zmianą wydaje się zmniejszenie uzależnienia od wyczerpujących się surowców, czy tradycyjnych źródeł energii.

Każdego roku Europa traci około 600 mln ton materiałów zawartych w odpadach, które mogłyby zostać poddane recyklingowi lub ponownie użyte. Jedynie około 40% odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w UE jest poddawanych recyklingowi.

Fig. 2 Procesy, którym poddawane są odpady. 2012. Recycling, odzysk energii, używanie jako wypełnienia gruntowego, spalanie, wywóz na wysypiska.
Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Waste_treatment,_2014_(%25_of_total)_V2.png

 

Komisja Europejska ustaliła konieczność wprowadzenia m.in. następujących wspólnych celów w obszarze gospodarki odpadami na terenie Unii Europejskiej:

  • Objęcie recyclingiem 65% odpadów komunalnych do 2030
  • Objęcie recyclingiem 75% odpadów opakowaniowych do 2030 r.
  • Ograniczenie ilości wszystkich składowanych odpadów do maksymalnie 10% do 2030 r.
  • Zaproponowanie minimalnych kryteriów w zakresie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przewidujące nagradzanie producentów wprowadzających do obrotu produkty ekologiczne i zachęcających do ich odzysku i recyklingu pod koniec ich cyklu życia.

 

Źródła: Komisja Europejska, Eurostat, Logistyka Odzysku, 18_2015_1. (http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/18_2015_1.pdf)

Autor:

Joanna Regina Polińska

Dyrektor Produkcji
Science Effect Sp. z o.o.